Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (2023)

Form i kunst er den fysiske manifestasjonen av et kunstverks struktur, form og komposisjon. Den definerer måten tredimensjonale subjekter og objekter er representert på. Det regnes ofte som et av de viktigste elementene i et kunstverk. Dette er fordi det gir seerne en håndgripelig måte å tolke det de ser. Skjemaer kan være enkle eller komplekse, abstrakte eller representative og kan skape kraftige inntrykk hos seerne. I denne artikkelen vil vi utforske noen av aspektene ved form i kunst, inkludert dens definisjon, eksempler og typer.

Ansvarsfraskrivelse: Fine Art Tutorials er et leserstøttet nettsted. Når du foretar kjøp gjennom lenker på denne siden, kan vi tjene en liten provisjon uten ekstra kostnad for deg.

Innhold gjemme seg

1 Definisjon av form i art

2 Eksempler på form i art

4 Form og form i kunst

5 typer skjemaer

5.1 Geometrisk form

5.2 Organisk form

6 Form i skulptur

6.1 Typer skulptur

6.2 Skulpturhistorie

6.3 Moderne skulptur

7 Hvordan representere form i malerier og tegninger

8 Formens betydning i kunsten

Definisjon av form i art

Form kan defineres som den fysiske strukturen eller formen til et kunstverk. Det er et kunstelement som beskriver hvordan kunstnere representerer tredimensjonale former. Kunstnere kan representere tredimensjonal form på en todimensjonal overflate ved å gjengi form, høylys og skygger. En annen metode er å tegne en tredje akse. Elementer av skulpturer er definert som former, snarere enn former, fordi former er definert bredt som todimensjonale.

Eksempler på form i art

Form kan sees i en rekke medier, inkludert maleri, skulptur, fotografi og illustrasjon. For eksempel kan et maleri inneholde buede linjer, skygger og høylys som danner formen til en menneskelig figur. Deretter kan en leireskulptur bestå av flere kuber, kuler eller mer komplekse former som skaper et tredimensjonalt stykke.

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (1)

Laocoön og hans sønner viser den trojanske presten og sønnene hans som blir angrepet av slanger. Skulptørene er skåret ut av marmor og skapte definerte muskler og dype trekk for å kaste skygger og understreke formene. Formene til marmoren kan sees i konturene, fremhevingen og skyggene. De forskjellige formene som skapes av foldene og brettene i draperiet bidrar til den generelle formen til skulpturen.

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (2)

I denne etsningen av Rembrandt har han gjengitt formen til gresset og bygningen ved hjelp av skraveringen ogkryssklekkingteknikker. Dette skaper høylys og skygger, og gir derfor en illusjon av form, selv om den ble tegnet på en flat overflate.

Elementer av kunst: Form

Form er enelement av kunst, ved siden avfarge,linje,tekstur,form,romogverdier. Dette er elementene som kunstnere kan utføre formelle analyser av et kunstverk med. Ved å se på elementene ogkunstens prinsipper, kan kunstnere tyde betydningen, kunstnernes hensikt og alder til et stykke. Form er nært knyttet til andre kunstelementer, ved at tekstur og plass kan brukes til å skape form, deretter kan verdi, farger og linje brukes til å skape utseendet til form.

Form og form i kunst

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (3)

Former er todimensjonale former som lages med linjer eller kurver. Mens former er tredimensjonale former som har dybde og volum. Kunstnere bruker både former og former for å lage interessante komposisjoner. Det kan være vanskelig å representere former i tradisjonelle medier som maleri og tegning, men det er noen teknikker som kan brukes til å skape en illusjon av tredimensjonal form. Disse inkluderer skyggelegging og bruk av mørke og lyse pigmenter for å representere skygger og høylys.

Typer av skjema

Det er to hovedtyper av former i kunst: geometriske og organiske. Geometriske former er basert på matematiske former som sirkler, firkanter og trekanter, mens organiske former er mer frittflytende og naturlige som skyer eller trær.

Geometrisk form

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (4)

Former som er geometriske er basert på matematiske ligninger og former som har blitt brukt av mennesker siden antikken. Disse skjemaene kan brukes til å lage vanligemønstrei kunstverk eller for å trekke oppmerksomhet til visse områder av enkomposisjon. Eksempler på geometriske former inkluderer kuber og pyramider.

Organisk form

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (5)

Organiske former er mer frittflytende og uregelmessige i formen. De kan brukes til å lage naturlige eller abstrakte komposisjoner som har en mykere følelse enn geometriske former. Eksempler på organiske former inkluderer skyer, fjell og trær.

Form i skulptur

Typer skulptur

I skulptur er det stort sett to typer form som kan lages, relieffskulptur og tredimensjonal skulptur. Relieffskulptur er en form for skulptur der elementer er hevet over en flat bakgrunn, mens tredimensjonal skulptur har mer dybde og volum. Tredimensjonal skulptur opprettholder sin dimensjonalitet, uansett hvilken vinkel stykket ses fra.

Skulpturhistorie

De gamle grekerne brukte både relieff og tredimensjonal skulptur for å skildre myter, historie, gudene og heltene. Grekerne fremstilte gudene deres som å ha menneskelig form, og de fleste av skulpturene deres hadde et tungt fokus på menneskelige figurer.

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (6)

Et av de mest kjente eksemplene på skulptur fra den antikke greske perioden er relieffet "Parthenon frise", som er et vakkert marmorhøyrelieff, som ble laget for å dekorere Parthenons naos.

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (7)

Renessansekunstnerehentet inspirasjon fra de gamle grekerne, ettersom det var en vekkelse i interessen for gresk og romersk kunst og litteratur. Mange flotte skulpturer ble laget i denne perioden, inkludert Michelangelos David.

Moderne skulptur

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (8)

Moderne kunstnere, fra 1900-tallet og utover, har begynt å bruke et utvalg av forskjellige materialer, i stedet for tradisjonell marmor, stein eller bronse sett i klassisk skulptur.

I samtidskunst har skulptur blitt stadig mer ikke-representativ, med kunstnere som bruker materialer som stål, betong, tre og til og medlys for å skape form.

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (9)

Siden 1900-tallet har det vært mange forskjellige stiler og trender innen skulptur. Skulpturer av kunstnerne Otto Gutfreund og Raymond Duchamp-Villon ble inspirert av den kubistiske bevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet.

En annen viktig kunstner er Alexander Calder, en kunstner fra det 20. århundre som skapte kinetiske og transformerende monumentale offentlige skulpturer. Han var en del av den moderne kunstbevegelsen og kunstverkene hans legemliggjorde epokens filosofi, siden de var eksperimentelle og dynamiske.

Så så den postmoderne bevegelsen skulpturer som brukte instillasjoner, multimedia og smelter sammen følelsene av kunst og popkultur.

Hvordan representere form i malerier og tegninger

Tradisjonelle medier som maleri og tegning kan brukes til å skape utseendet til tredimensjonale former. Blyantkunstnere bruker teknikker som skyggelegging, skravering og kryssskravering for å gi en illusjon av dybde i kunstverket. Det er også mulig å brukeperspektivå skape et forminntrykk i malerier og tegninger ved å representere objekter med avtagende størrelser eller ved å brukeatmosfærisk perspektiv.

Form i kunst: Definisjon og kjente eksempler (10)

Når du maler, er det mye fleksibilitet i å skape utseendet til form. Bland mørke skyggetoner og lyse høylys for å representere verdioverganger og måten lyset reflekteres på fra en tredimensjonal form. Winslow Homer gjengir bølgens form ved å male buede linjer langs tønnen og male de reflekterende punktene på bølgens krusninger.

Betydningen av form i kunsten

Ved å forstå formelementene, sammen med de andre elementene, kan kunstnere skape kraftfulle kunstverk som er visuelt engasjerende og meningsfulle. Form er et viktig element i kunsten fordi den kan brukes til å skape illusjoner av dybde og perspektiv, forbedre komposisjon gjennomkontrastog tillate representasjon av objekter eller figurer med realistiske detaljer. Form kan også brukes til å vekke følelser, fortelle historier og skape en følelse avbevegelsei kunstverk.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 10/19/2023

Views: 6056

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.