Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (2023)

For mange mennesker kan de forskjellige typene kunst, kunstbevegelser og kunststiler være litt overveldende og ofte er språket som brukes i kunstverdenen noe forvirrende...

Kunstbevegelser er måter kunst utvikler seg over tid. De fire mest populære kunstbevegelsene er surrealisme, impresjonisme, realisme og abstrakt ekspresjonisme.

Det er mange filosofier som brukes når man lager kunst som ofte er kategorisert i forskjellige bevegelser. Disse filosofiene kan variere fra modernisme, postmodernisme og poststrukturalisme for å nevne noen.

Typer kunstbevegelser

Abstrakt ekspresjonisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (1)

Abstrakt ekspresjonisme er en kunstform som ikke er begrenset til realisme. Det er et forsøk på å male det som føles fremfor det man ser. Hele fokuset på følelsen av et maleri og dets penselstrøk kan sees i abstrakte ekspresjonistiske malerier.

Det er en malerstil som dukket opp på 1940-tallet, i New York City. Bevegelsen ble ledet av artister som Jackson Pollock, Willem de Kooning og Mark Rothko.

Dukket opp på tidspunktet for andre verdenskrig, og dermed tror mange mennesker at formålet var å uttrykke rå følelser for de som ikke var i stand til å uttrykke seg på grunn av det som skjedde i denne tidsperioden.

Abstrakte ekspresjonister var dypt opptatt av ekspressiv bruk av farger og form, ofte som bruken av all-over-teknikk og var et radikalt avvik fra tradisjonell vestlig maleri.

Estetisme Art

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (2)

Estetisme er en kunstnerisk og litterær bevegelse som oppsto i andre halvdel av 1800-tallet i England og spredte seg til resten av Europa.

Estetismen vokste frem som en reaksjon på positivismen, som hevdet at kunst skulle representere den faktiske virkeligheten. Det var ikke bare en avvisning av eksisterende trender innen maleri og litteratur, men også et opprør mot industrialisering, urbanisering og tap av tradisjon.

Kunsten ble sett på som en måte å stimulere moralske og emosjonelle tilstander i livet. Estetikere møttes regelmessig til møter med sine egne trosoppfatninger, kalt "credoet". Disse møtene ble kalt "estetiske teselskaper".

Bevegelsen var i sin kjerne en reaksjon på styggen og mangelen på skjønnhet som var utbredt i det viktorianske England.

Les også: Kjente viktorianske malerier

Estetikerne følte at verden hadde mistet skjønnhetssansen, noe de tilskrev kristendommens vekt på ydmykhet. De forsøkte å bringe samfunnet tilbake i harmoni med naturen ved å bruke kunsten for nytelse.

Estetismen døde ut på 1900-tallet, men hadde en enorm innvirkning på moderne kunst. Det var en av inspirasjonene for impresjonistisk maleri.

Art Noveau

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (3)

Art Noveau er et fransk begrep som betyr "ny kunst". Det var en kunstnerisk bevegelse, preget av bruk av flytende, organiske linjer. Art Noveau-kunstnere søkte å lage verk som var mer naturalistiske og sensuelle.

Det var en internasjonal arkitektonisk og dekorativ stil som utviklet seg på slutten av 1800-tallet i Frankrike. Stilen er preget av en tilbakevending til forseggjorte, flytende, organiske former påvirket av natur og middelalderkunst, samt en verdsettelse av dekorativ kunst.

De viktige konseptene i jugendstil er enhet i variasjon, asymmetri, frittflytende linjer og kurver, stilisering av planteformer med dyr som fungerer som deres naturlige motpunkter eller raffinerte representasjoner. Bevegelsen spredte seg over hele Europa og ble popularisert i Amerika delvis gjennom arbeidet til den amerikanske kunstneren Louis Comfort Tiffany.

Stilen begynte å avta i begynnelsen av første verdenskrig og forsvant raskt etter krigen på grunn av dens assosiasjon til dekadanse og lettsindighet.

Den skal ha vært inspirert av Japonisme-bevegelsen, som var populær i Frankrike etter den japanske seieren mot Russland.

Det var en av de første kunststilene som ble kalt "moderne". Det var et avbrekk fra tradisjonell 1800-tallskunst på grunn av fokuset på dekorativ kunst og naturlige former i stedet for realisme.

Stilen nådde toppen av sin popularitet under Belle-epoken på 1900-1910-tallet før den ble erstattet av Art Deco.

Avantgarde

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (4)

Avantgarde-kunst er et begrep som ble laget i Frankrike på 1800-tallet. Det refererer til kunstverkene til kunstnere og kunstbevegelser som er preget av deres radikale avvik fra tradisjonelle representasjonsformer.

Mange kunstnere bruker avantgardeteknikker for å gi innsikt i samfunnet, selv om de ikke alltid blir forstått eller verdsatt. En form forModerne kunstsom ofte er sjokkerende eller støtende for folk som bruker tradisjonelle standarder.

Avantgardekunst blir ofte beskrevet som eksperimentell, og den har blitt beskrevet på forskjellige måter, inkludert som et "kunstnerisk opprør mot prinsippene om orden og harmoni", som "et angrep på konvensjonelle forestillinger om skjønnhet og de tradisjonelle funksjonene til fine kunst," og som en utforskning av den "psykiske prosessen i selvuttrykk."

Bevegelsen var en antipode til det som ble ansett som mainstream.

Art Deco

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (5)

Art Deco-bevegelsen var en designstil som var populær på 1920- til 1930-tallet. Begrepet "Art Deco" er avledet fra fransk, og det oversettes til engelsk som "en kunststil brukt på dekorasjon." Denne stilen dukket opp i Frankrike og spredte seg deretter til Europa, Nord-Amerika og Latin-Amerika.

Selve begrepet ble laget i 1939 av den franske kunsthandleren Georges-Pierre Seurat for å beskrive en utstilling av møbler designet i 1925 for Paris-utstillingen det året og har siden blitt brukt mer generelt på gjenstander som smykker, klær, tekstiler, plakater og bygninger som Chrysler Building i New York City.

Arkitekturen er preget av sin bruk av kurver og geometriske former. Allmennheten til Art Deco kan finnes i bygninger, møbler, mote, grafisk design, skulptur - alle aspekter av livet i denne epoken.

Denne bevegelsen la vekt på geometriske former med en tung egyptisk innflytelse, for eksempel buede former med skarpe kanter. I tillegg til Egypts innflytelse på denne trenden var det også fokus på å bruke livlige farger for å uttrykke seg gjennom klær eller eksteriørmotiver

Barokk

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (6)

Barokkkunst er et begrep som beskriver en kunstnerisk periode i Vest-Europa fra ca 1600 til 1750. Adjektivet barokk er avledet fra det portugisiske ordet barroco, som betyr «misformet perle» med en mulig tilknytning til det franske ordet barokk med lignende betydninger, og det brukes noen ganger nedsettende.

Det er preget av bruk av dramatiske og emosjonelle emner, bruk av bevegelse og stor skala.

Barokken oppsto i Roma rundt 1600 og spredte seg raskt til katolske land. Den styrte kunsten til rundt 1760 da den ga plass for rokokko og senere nyklassisistiske stiler. Barokk ble brukt på musikk, arkitektur, opera, maleri, skulptur og annen kunst.

Det dukket opp i Italia som en reaksjon på renessansestilen som ofte anses å være kald, følelsesløs og for perfekt. Den ble påvirket av kunstnere som Michelangelo og Caravaggio som la vekt på ufullkommenhetene i mennesker og deres tegninger av mennesker.

Klassisisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (7)

Klassisisme er en kunstnerisk stil som var populær i Vest-Europa fra 1750 til 1830.

Denne kunststilen er en reaksjon mot datidens dominerende barokk- og rokokkostiler. Den bruker enkle former, rene linjer og har ofte en symmetri eller rekkefølge.

Den ble utviklet i Roma som en måte å etterligne den klassiske greske kunsten.

Klassisisme kan beskrives som bruk av enkle, rene linjer og former for å skape menneskelignende figurer og gjenstander. Stilen ble popularisert av artister som Jean-Baptiste Regnault, Robert Lefebvre og Jacques Louis David.

Kunstnere prøvde å etterligne de kunstneriske stilene i den klassiske antikken, for eksempel gammel gresk og romersk skulptur. Det var også en reaksjon mot barokkstilen, som hadde vært populær i over 100 år på det tidspunktet.

Et eksempel på klassisisme er Sokrates død av Jacques Louis David.

Collage

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (8)

Collagekunst er prosessen med å lage et kunstverk ved å ta ulike elementer og ordne dem til en sammenhengende helhet. Dette innebærer vanligvis å kutte eller rive papirbiter eller annet materiale og arrangere dem på en overflate for å lage et bilde.

Ordet collage er fransk for ‘lime’, derfor lages kunstverket ved å lime deler sammen for å danne noe nytt.

Ideen bak collagekunst er å ta ulike gjenstander og omarrangere dem på en original måte. For at dette skal fungere, må det utføres på en kreativ måte som fanger seernes oppmerksomhet.

Collage kan brukes til å lage en visuell fortelling eller uttrykke en idé. Et kunstverk skapt gjennom collage kalles en collage. Ordet collage kommer fra det franske ordet "coller" som betyr "å lime."

Collager kan lages med mange typer materialer, fra bilder til knapper og håndmalte stoffbiter.

En tradisjonell måte som kunstnere lager collager på er å ta to eller flere objekter og sette dem oppå hverandre slik at de overlapper hverandre for å danne et nytt bilde.

Konseptuell kunst

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (9)

Konseptuell kunst er en type kunst som kommuniserer en idé eller et budskap, i stedet for å representere fysiske objekter.

Begrepet "konseptuell kunst" ble laget av kunstneren og kritikeren Lawrence Alloway på midten av 1960-tallet, som brukte det for å referere til arbeidet til visse kunstnere som var involvert i Fluxus-gruppen.

Den har siden brukt til å beskrive ethvert kunstverk, visuelt eller annet, som har til hensikt å kommunisere en idé eller et budskap uten å være begrenset av et tradisjonelt medium eller stil.

Konseptuelle kunstnere bruker ofte indirekte uttrykksmidler, som installasjoner, fotografi, video, tegninger og tekstbasert arbeid. Konseptuell kunst deler med både abstrakt ekspresjonisme og minimalisme ideen om at all mening kommer fra kunstverkets fysiske materialitet, ikke fra en ekstern kilde.

Den består av alt som fokuserer på konseptuell snarere enn fysisk virkelighet. Noen eksempler på dette er Marcel Duchamps Fountain, Yoko Onos Cut Piece eller bare et vanlig hvitt lerret med en etikett som sier "Dette verket kalles hvitt lerret".

På mange måter ligner den avantgarde-tendensene på slutten av 1800-tallet, og utviklet seg ut av den til å bli mer radikal når det gjelder tilnærminger til mening og estetisk verdi. Konseptualisme tar ofte form av en kritikk rettet mot tradisjonelle konsepter som «kunst» og «sannhet».

Konstruktivisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (10)

Konstruktivismekunst er en kunststil som dukket opp fra den russiske konstruktivistiske bevegelsen. Kunstnerne som jobber i denne stilen mener at kunsten er en abstrakt, objektiv sannhet og deres mål er å vise verden slik den virkelig er.

Konseptet med konstruktivisme ble først utviklet av en kunstner og designer kjent som Vladimir Tatlin i løpet av 1920-årene. Han ble påvirket av ideene til russiske futuristiske og konstruktivistiske poeter. Han ønsket å skape en ny type kunst som ville være dynamisk, fri fra enhver form for restriksjoner, politiske eller andre.

Den var inspirert av Vladimir Lenins idé om at kunst skulle brukes som et verktøy for å spre kommunistisk ideologi. Konstruktivister så på verden med et analytisk blikk og avviste objektiviteten til ren kunst.

De ønsket at kunsten deres skulle uttrykke det de trodde livet handlet om – glede, lykke, urbant liv og så videre. Ved å gjøre det prøvde de å lage nye former og teknikker som ville hjelpe dem å kommunisere ideene sine klarere for å provosere til ettertanke blant seerne.

Moderne kunst

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (11)

Begrepet "samtidskunst" brukes i kunstverdenen for å skille mellom moderne og postmoderne former. Samtidsbevegelsen er preget av abstraksjon, minimalisme, konseptualisme og installasjonskunst.

Samtidskunstnere bruker ofte ny teknologi for å produsere sitt kunstverk. De utforsker hele tiden nye muligheter for kunsten deres.

Det har utviklet seg de siste tiårene til å bli en form for kunstnerisk uttrykk som ikke er begrenset av noen tradisjonelle ideer eller normer.

Samtidskunst er ikke definert av én bestemt stil, men snarere en bevegelse som streber etter å være nyskapende og eksperimentell. Den beste måten å definere samtidskunst på er å betrakte den som en egen enhet og ikke bare resultatet av tidligere stiler slått sammen.

Kubisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (12)

Kubisme er en innflytelsesrik avantgarde-kunstbevegelse som startet i Frankrike på begynnelsen av 1900-tallet. Kubister er fokusert på ideen om at objekter ses fra mange forskjellige vinkler samtidig. De brukte kunst for å representere det de så mens de så på objekter fra forskjellige perspektiver.

Les også: Ulike typer kubisme

Kubismekunstnere mente at et maleri eller en skulptur skulle være en samling av gjenstander, ikke bare én gjenstand sett fra ett syn. De trodde at vi ser gjenstander på alle måter, så hvorfor ikke vise dem alle?

Noen av de mest kjente kubistene var Pablo Picasso og Georges Braque som skapte malerier som "Fiolinen".

De begynte begge å eksperimentere med å skildre objekter fra en rekke ulike synsvinkler samtidig, med bilder som ble laget av maling på en todimensjonal overflate.

Kubismen ble påvirket av afrikanske stammemasker og iberisk skulptur samt Cezannes analytiske maleteknikker som ble brukt før kubismen ble populær.

Dada / Dadaisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (13)

Dadaisme er en kulturell aktivitet som ble født i kjølvannet av første verdenskrig. Den dukket opp fra kaffehusene i Zürich, Sveits, hvor kunstnere møttes for å diskutere krigens grusomheter og deres innvirkning på samfunnet.

Det var en bevegelse som trosset alle tradisjonelle forestillinger om orden, logikk og oppriktighet i kunsten.

Dada betyr "hobbyhest" eller "et barns tiggerstav med hestehode." Dada er en anti-kunstform som med vilje bruker irrasjonalitet og nihilisme som sine viktigste virkemidler for å nå målet om å avvise det de så som et altfor borgerlig samfunn.

Dada-artisterønsket å lage arbeid som ville skremme skjønnhetselskere og vise dem det absurde i krigen. De har blitt beskrevet som å ha en "ond sans for humor" som de bruker til å kritisere samfunnet gjennom poesi, lyddikt, malerier,skulpturer, collager osv.

Ekspresjonisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (14)

Ekspresjonisme er en modernistisk kunstbevegelse som oppsto tidlig på 1900-tallet i Nederland og Tyskland. Det er stort sett en stil innen visuell kunst, litteratur, teater, film og musikk som søker å uttrykke følelser eller ideer gjennom ekstrem forvrengning av form eller innhold.

Med andre ord: det er en kunstbevegelse som ble til som en reaksjon på impresjonismens begrensninger i å fange følelsesmessige forhold.

Et eksempel på ekspresjonisme kan sees i Vincent Van Goghs "The Starry Night"-maleri som legemliggjør kunstnerens emosjonelle tilstand den dagen han malte det.

Ekspresjonistiske kunstnere forsøkte å uttrykke emosjonell opplevelse i stedet for fysisk virkelighet. De fokuserte på den indre verdenen til mennesker i stedet for den ytre verden av objekter.

Bevegelsen dukket opp som et svar mot realisme og naturalisme fra det nittende århundre, som fokuserte på ekstern visuell virkelighet. Ekspresjonister eksperimenterte med nye måter å vise følelser og følelser på, og forsøkte å representere dem visuelt.

Fauvisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (15)

Fauvisme var en kunstnerisk bevegelse mellom 1905 og 1914. Den er preget av bruk av unaturlige farger, som gult, rosa og lilla. En nøkkelfunksjon i maleriene til Fauves er bruken av rene farger i sterkt sollys.

Fauvisme er en malerstil som har fått navnet sitt fra det franske ordet "Fauve" som betyr "villdyr".

Bevegelsen begynte i Frankrike da Henri Matisse ble inspirert av et afrikansk kunstverk som han så hjemme hos vennen og kunstneren André Derain.

Matisse ble interessert i denne kunstformen etter å ha sett et lignende stykke på utstillinger sponset av Paul Durand-Ruel siden 1895. Maleriene var preget av deres forenklede former, brede streker og høytonede farger som sto i stor kontrast til impresjonistiske malerier som hadde dystre motiver gjengitt i dempede toner.

Fauvene var interessert i farger for dens emosjonelle og uttrykksfulle egenskaper snarere enn for dens symbolske eller naturalistiske assosiasjoner. De forlot alle akademiske regler og viet seg til et friskt, spontant uttrykk i øyeblikket. Den er preget av lyse farger som skaper en følelsesmessig respons hos seerne.

Feminisme kunst

Feminismekunst er en kunstform som tar sikte på å kritisere kvinners sosiale normer, stereotypier og forventninger.

Feminisme i kunst var i utgangspunktet et ganske kontroversielt tema, men etter hvert som flere kunstnere brukte denne uttrykksformen, ble den mer akseptert. Feministbevegelsen har alltid vært der, og det er akkurat nå vi begynner å se en endring.

Selv om det er mange definisjoner på feminisme, har alle noe til felles: ideen om at kvinner skal ha de samme mulighetene som menn. Dette kan bety forskjellige ting avhengig av hvem som definerer feminisme.

Likevel er det ikke alltid lett å vite hva feminismekunst er. Det er ingen spesifikk definisjon av hva feminisme kunst skal være, og det er mange forskjellige perspektiver rundt dette emnet. Men en ting de fleste er enige om er at de som skaper feministisk kunst bør støtte de feministiske idealene på en eller annen måte.

Strømme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (16)

Fluxus er en internasjonal gruppe kunstnere, komponister, designere og poeter som ble etablert i New York City på begynnelsen av 1970-tallet.

Det var i stor grad en amerikansk bevegelse med sterke koblinger til den europeiske avantgarden.

Begrepet "fluxus" ble laget av George Maciunas, en av nøkkelfigurene i Fluxus-kunstbevegelsen, for å betegne gruppen hans av kunstnere og deres arbeid og dens relasjoner til andre kunstbevegelser som minimalisme, konseptuell kunst og visuell poesi.

Fluxus-kunstnere avviste tidligere kunstkonvensjoner som tradisjonelle materialer, størrelse eller form. De ønsket å skape en ny form for kunst som er personlig, visuell og subjektiv.

Begrepet fluxus har to betydninger: det kan referere enten til det bredere oeuvreet til enhver fluxus-kunstner eller til ett spesifikt verk av en bestemt kunstner.

Futurisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (17)

Futurismekunst er en kunstform som startet i Italia i 1909. Futuristene var en gruppe kunstnere som ønsket å bryte seg løs fra de kunstneriske tradisjonene, så de eksperimenterte med nye teknikker som kubisme og ekspresjonisme.

Den ble hovedsakelig ledet av poeten og kunstneren Filippo Tommaso Marinetti.

Begrepet futurisme kom fra det franske ordet "futur", som betyr fremtid. Futuristene ønsket at kunsten deres skulle vise hvordan livet ville bli i fremtiden. De var spesielt interessert i moderne teknologi, så de hadde bilder og videoer av tog, fly og biler.

Futuristisk kunst er kunst som henter inspirasjon fra fremtiden. Disse kunstnerne prøver å forestille seg hvordan verden kan se ut om noen tiår eller til og med århundrer.

Futuristisk kunst er en undergruppe av science fiction, men det er også en estetikk som kan brukes til andre formål enn å skildre fantasiverdener.

Den skildrer ofte hva kunstneren mener er mulig med dagens teknologi, men den kan også være basert på ideer fra fantasi og forskning innen felt som teknologi, vitenskap og romutforskning.

Denne kunstsjangeren har blitt sett i mange filmer og bøker, samt faktiske malerier og skulpturer rundt om i verden.

Geometrisk kunst

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (18)

Begrepet "geometrisk" brukes for å beskrive denne typen kunst fordi formene ofte er geometriske og vinkler, sirkler, firkanter eller rektangler ofte også sees. Geometrisk kunst kan komme i alle former for medier som skulptur eller maleri, men kommer oftest i form av malerier eller tegninger på papir.

Det er tre typer geometriske kunstverk: abstrakte geometriske kunstverk, representasjonsgeometriske kunstverk og grafisk design

Abstrakt geometrisk kunst: kunstneren prøver å uttrykke sine egne tanker eller følelser ved å skape form gjennom bruk av geometriske former på en abstrakt måte.

Representasjonsgeometrisk kunst: kunstneren prøver å representere objekter eller ideer som eksisterer i virkeligheten ved å bruke geometriske former på en mer realistisk måte.

Graffiti

Graffiti er en form for visuell kunst som vanligvis gjøres i offentlige rom. Graffitikunstnere bruker aerosolmaling, tusjer eller andre verktøy for å lage bilder og tekst på vegger og i andre offentlige rom.

Graffiti har eksistert i århundrer, og det er en veldig gammel kunstform fra begynnelsen av sivilisasjonen. Den tidligste formen ville ha vært med forhistoriske hulemalerier.

Moderne graffiti ble laget for å dekke over reklame på 1960-tallet. Det kan brukes som en lovlig måte å vise ens mening om en organisasjon eller institusjon, for eksempel gjennom protester eller kommentarer, og den kan også brukes som ulovlig hærverk.

Hyperrealisme

Hyperrealisme er en spesifikk sjanger av maleri og skulptur som ikke er abstrakt. Kunstneren må kunne representere motivet realistisk, men målet med hyperrealisme er å gjøre kunsten så naturtro at den ser ut som et fotografi.

Begrepet ble laget av Arthur Michaelovitch i 1968, som uttalte: "Hyperrealisme er bevisst bruk av teknikker designet for å få et maleri til å se ut som et fotografi". Tekniske ferdigheter kreves på vegne av kunstneren for denne stilen, da den er avhengig av nærstudie og representasjon i stedet for abstraksjon eller eksperimentering.

Maleriene er så realistiske at de virker ekte, eller hyperrealistiske. De får betrakteren til å tro på virkeligheten til det han eller hun ser, men i virkeligheten er det bare en illusjon skapt av maling på lerret eller polystyren på tre.

Impresjonisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (19)

Impresjonisme er en kunstbevegelse som har som mål å fange det subjektive og universelle inntrykket en observatør har fra en scene. Bevegelsen er preget av teknikken med å bruke små, mobile penselstrøk, i motsetning til den mer vanlige praksisen med å påføre maling på en jevn måte.

Noen kjente impresjonistiske malere er Claude Monet, Edgar Degas og Pierre-Auguste Renoir.

Begrepet "impresjonisme" ble først brukt av kunstkritiker og historiker, Édouard Dujardin, i 1863. Han brukte begrepet for å beskrive Monets malerier laget vinteren 1860-61, som var preget av uvanlige farger og lyseffekter.

Impresjonisme er preget av synlige penselstrøk, en kunstners bruk av farger og oppmerksomhet på detaljer. Impresjonistene prøver å vise hvordan lys påvirker mennesker og gjenstander, hvordan overflater ser ut under ulike lysforhold som daggry og skumring, eller hvordan skygger endrer seg med tiden.

Installasjon Art

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (20)

Installasjonskunst er kunst som er skapt for et bestemt rom og tid.

Installasjonskunst kan utforske begrepene liv, død og natur. Det kan være interaktivt, for eksempel å be seerne om å tråkke på en treplanke for å skape en lyd når de går over den.

Kunstneren kunne også bruke installasjonskunst som en måte å utforske ideer i verden rundt seg. Det er ofte deltakende eller interaktivt.

Installasjonskunst begynte å bli en trend på slutten av 1960-tallet med kunstnere som utforsket nye måter å vise arbeidet sitt på. Målet med installasjonskunst er ikke å skape en estetisk visning, men i stedet å skape en oppslukende opplevelse.

De er interaktive stykker som er designet for å oppleves av publikum i stedet for bare å ses i et galleri. Installasjonskunst bruker ofte stedsspesifikke funksjoner som arkitektur, skulptur, kart og lyd- eller lysprojeksjoner.

Det er ofte konstruert i utradisjonelle rom som museer, gallerier eller private hjem og kan variere fra storskala skulpturer som tar opp et helt rom til små skjulte gjenstander gjemt bort i obskure hjørner.

Landskapskunst

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (21)

Landskapskunst eller landskapsmaling er handlingen for å skildre et landskap, eller lage en nøyaktig representasjon av et område med naturlandskap, spesielt i akvarell.

Det er kombinasjonen av to ord "land" og "landskap". Disse to ordene brukes ofte til å definere forskjellige ting, men i denne sammenhengen refererer de begge til den samme tingen. Landskapskunst er en form for maleri som skildrer landskap, vanligvis i naturen, og er utført med akvarellmaling. Ordet "land" betyr landskap og ordet "landskap" betyr maling.

Denne typen kunst stammer fra lenge siden da eldgamle mennesker brukte dette som en måte å holde minnene om hjemmet i live mens de var borte i lange perioder av gangen.

Landskapskunst er et maleri, tegning eller trykk av landskap. Det er et begrep som omfatter landlige landskap, urbane landskap og naturscener.

Et av de eldste maleriene av landskapskunst er Edens hage. Den skildrer verden slik den var før menneskehetens fall fra nåden.

Middelalder

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (22)

Middelalderkunst er et vidt begrep som refererer til all kunst som ble produsert i Europa i middelalderen. Dette var en periode mellom 500 og 1500.

Selv om det finnes mange forskjellige typer middelalderkunst, er noen av de vanligste opplyste manuskripter, metallarbeid, skulptur, glassmalerier og fresker.

Middelalderen var preget av gjenopplivingen av klassiske former og begynnelsen av nye sosiale klasser. Denne perioden er også kjent som høymiddelalderen og strakte seg fra rundt 1000 til 1500 i Europa (Nær Østen og Nord-Afrika).

I denne tiden fikk kunstnere mer frihet til å uttrykke seg. Dette førte til noen av de mest innflytelsesrike kunstverkene i løpet av den tiden. Målet for disse kunstnerne var å skape en følelse av spiritualitet i arbeidet deres.

De ønsket at arbeidet deres skulle være åndelig oppløftende fordi de trodde at gjennom kunst kunne folk bedre forstå kristendommen og finne frelse.

Ideen til disse stykkene stammer fra religiøse malerier som ble brukt under middelaldermesser kalt "Messene". Disse maleriene ble utført på trepaneler som deretter ble festet på kirkevegger eller endret

Minimalisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (23)

Minimalisme er en stil som ble populær på begynnelsen av det tjuende århundre. Kunstformen er basert på noen få enkle geometriske former, som linjer og rektangler. Minimalisme bruker disse formene til å lage vakre kunstverk.

Begrepet minimalisme ble laget av den amerikanske kunstkritikeren og forfatteren Donald Judd i 1968. Siden den gang har kunstbevegelsen blitt adoptert av mange kunstnere over hele verden.

Minimalisme er en form for kunst som streber etter å oppnå maksimale resultater med minimale midler. Det er en kunstnerisk stil som kom til på slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet, først og fremst i Amerika og Vest-Europa.

Denne formen for kunst er preget av reduktive geometriske former ofte satt mot en hvit eller lys bakgrunn. Kunstnerens mål i denne stilen er å presentere en følelse av orden, klarhet, balanse og tilbakeholdenhet eller ro gjennom å redusere kompleksitet eller ornamentikk til sin enkleste form eller form.

Manierisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (24)

Mannerisme er en maler- og skulpturstil som dukket opp i Roma i løpet av 1520-årene og spredte seg til det meste av Europa.

Det tar navnet fra det italienske ordet maniera, som betyr "stil" eller "måte".

Manieristkunstnerne avviste glattheten og klarheten til tidligere renessansekunst, som eksemplifisert av Leonardo da Vinci. De forsøkte også å gi verkene sine en følelsesmessig intensitet som gjorde dem større enn virkeligheten.

Manierisme kan sees på som en form for ekstravaganse på renessansekulturen, med dens kunst som blir mer kompleks og intellektualisert enn de hadde vært siden antikken.

Stilen er preget av langstrakte og svært stiliserte figurer, ofte med en unaturlig grad av følelser eller seksualitet; dramatiske gester og positurer; kontrasterende farge; og en "behersket intellektuell kvalitet".

Naivitet

Naivisme er en global kunstnerisk bevegelse som startet på 1970-tallet. Den er preget av bruken av lyse, muntre farger og barnlige bilder med glade motiver (for eksempel blomster og trær).

De naive kunstnerne maler scener fra deres daglige liv: familiesammenkomster, dyr, stillebenkomposisjoner.

Ordet naiv er avledet fra det franske ordet "Naïf", som betyr "enkel". Og dette refererer til de mer forenklede kvalitetene i maleriene deres.

Naive kunstnere prøver å skildre motivene sine med de mest grunnleggende geometriske formene, uten skyggelegging eller detaljer.

Naturalisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (25)

Naturalisme Kunst er en internasjonal bevegelse av realisme innen kunst, med den hensikt å vise gjenstander og scener slik de er naturlig. Det var en reaksjon på romantikken, som hadde en tendens til å overdrive farger og detaljer.

Begrepet "naturalisme" kan brukes på alle former for kunst som viser gjenstander og scener slik de er naturlig. Imidlertid brukes det hovedsakelig for å beskrive maleri fra midten av 1800-tallet til slutten av 1940-tallet.

Naturalisme-kunstverk fokuserer vanligvis på hverdagen og omgivelser, og skildrer ofte landlige scener med landsteder, gårder og avlinger. Den unngår idealisering og romantikk.

Nyklassisisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (26)

Nyklassisisme er en gjenoppliving av prinsippene for gammel gresk og romersk skulptur og arkitektur. Begrepet "neoklassisk" kommer fra 1700-tallet og var opprinnelig et nedsettende begrep.

Stilen kan sees i både malerier og skulpturer, men den er hovedsakelig fokusert på maleri da det krever mer dyktighet enn i skulptur.

Nyklassisisme dukket opp i Roma, Italia i løpet av 1700-tallet, omtrent to hundre år etter at nyklassisistiske kunstnere først begynte å gjøre endringer i arbeidet sitt. Stilen ble popularisert av det franske akademiet i 1750 som en reaksjon mot rokokkokunst som hadde vært populær siden 1740-tallet.

Nyklassisister ønsket å bevege seg bort fra romantikken og vende tilbake til den klassiske kunsttiden.

De mest kjente nyklassisistiske kunstnerne er Jean Auguste Dominique Ingres og Eugene Delacroix.

Nyimpresjonisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (27)

Neo-impresjonisme kunst er en form for maleri som ble utviklet på slutten av 1800-tallet. Det er en malestil som ser ut som impresjonister, men med mer definerte penselstrøk og lysere farger. Den ble opprettet etter den impresjonistiske bevegelsen, som startet i 1874 og varte til rundt 1886.

Neo-impresjonister ønsket å reprodusere et bilde på et øyeblikk og fange det på lerret akkurat slik det er sett av øyet.

I motsetning til tradisjonelle maleteknikker, brukte de farger direkte oppå hverandre uten å blande dem først, noe som skaper en intens fargepalett og mer bestemte konturer enn de man finner i impresjonistiske malerier.

Nyplastikk

Neo-plastisisme er en form for abstrakt maleri som ble utviklet av den rumenske kunstneren Constantin Brancusi. Han introduserte stilen i 1909 med verket "Bird in Space."

Det er en stil som er preget av flate plan, fri komposisjon og sterke farger. Navnet neo-plastisisme ble laget av den rumenske moderne kunstkritikeren og poeten, T.P. Toma i 1929.

Bevegelsen var en reaksjon på tidens impresjonistiske og kubistiske malerier.

Den nye bevegelsen forsøkte å eliminere alle spor av gjenkjennelige eller realistiske objekter fra maleriene deres. De ønsket at betrakteren skulle fokusere på farge, form og komposisjon alene.

Performance Art

Performancekunst er en type kunst som utfordrer de tradisjonelle kommunikasjonsmåtene ved å lage handlinger som utføres foran et publikum.

Det har eksistert i lang tid og er ikke bare populært i teater, men også i andre kunstformer. Performancekunstnere bruker kropper, handlinger eller ord for å lage sine forestillinger.

Performance Art er en type visuell kunst som har eksistert siden 1960-tallet. Det foregår vanligvis foran et publikum og kan involvere en rekke verktøy. Det kan være vanskelig å definere hva Performance Art faktisk er fordi det er så mangfoldig og det finnes mange forskjellige typer.

Pointillisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (28)

Pointillisme er en kunstteknikk som innebærer bruk av små prikker av ren farge for å skape inntrykk av en større rikdom enn det som faktisk er til stede.

Det ble født som en utløper av impresjonismen, en maleribevegelse i Frankrike på 1860-tallet. Impresjonistene ønsket å formidle flyktige inntrykk, eller øyeblikk, slik de så ut for kunstneren.

De brukte korte penselstrøk og fargesprut på lerretet, men disse ble blandet til en mer enhetlig helhet av betrakterens øye.

DePointillistiske malereprøvd for en lignende effekt med små prikker av maling i stedet for penselstrøk og deres arbeid kan sees på som en utvidelse eller foredling av impresjonismen.

Pop Art

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (29)

Pop Art er et begrep som først ble laget i Amerika for å referere til en form for kunst som bruker bilder fra populærkulturen.

Pop Art-bevegelsen dukket opp på 1950- og 1960-tallet og var preget av kunstnere som brukte lyse, flate farger fra kommersielle kilder. Dens opprinnelse kan bli funnet i arbeidet til Jasper Johns, som produserte verk basert på kjente symboler som flagg, mål, tall og bokstaver.

Popkunst er vanligvis en blanding av bilder og ord som er hentet fra populærkulturen, for eksempel filmstillbilder eller tegneserier. Disse illustrasjonene kombineres så med andre former for populærkultur som reklame, tegneserier og tegneserier.

Portrett

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (30)

Portrett er den vanligste malerformen i vestlige samfunn. En portrettkunstner er vanligvis en som spesialiserer seg på å lage portretter.

Portretter kan være realistiske eller impresjonistiske, og de kan bruke hvilket som helst medium, men oljemalerier brukes oftest på grunn av deres rike farger og teksturer.

Portrett har sine røtter i den europeiske tradisjonen med malte allegoriske og mytologiske emner fra den klassiske antikken, som Platons Sokrates eller Aristoteles' David.

Tradisjonen utviklet seg under renessansen, da kunstnere malte foredlede portretter av sine lånetakere.

Post-impresjonisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (31)

Post-impresjonistiske malere brukte livlige farger, alternative penselstrøk og nye måter å representere solide objekter på for å skape et mer uttrykksfullt utseende enn det som ble sett i impresjonistiske malerier.

Kunstnerne skapte arbeidet sitt ved å bygge på fremskrittene gjort av Monet, Renoir og Pissarro. De tok også det de hadde lært fra symbolismen og bevegelsen for dekorativ kunst på slutten av 1800-tallet.

Postimpresjonisme er en kunstbevegelse som dukket opp på 1880-tallet. Det utviklet seg som en forlengelse av impresjonismen og blir sett på som et svar på den naturalistiske skildringen av gjenstander i impresjonistiske malerier. Vanlige trekk ved postimpresjonistisk maleri inkluderer mangel på distinkte konturer og dristige, brede penselstrøk.

Kunstnere som fulgte denne bevegelsen inkluderer Vincent van Gogh, Édouard Manet, Paul Gauguin, André Derain, Henri de Toulouse-Lautrec, Maurice de Vlaminck og Georges Seurat.

Primitivisme

Primitivisme er en kunstnerisk bevegelse som ble født på slutten av 1800-tallet. Det var et svar på datidens kulturelle og politiske utvikling, hovedsakelig den industrielle revolusjonen og den europeiske modernismen.

Det kan sees på som en reaksjon på industrialisering, forbrukerisme og materialisme.

Primitivister bruker ofte symboler fra stammekulturer eller andre tradisjonelle kunstformer for å kritisere det moderne liv.

Det refererer til tendensen til å understreke, overdrive eller til og med ta i bruk villmarkskvalitet og stil. Primitivistiske kunstnere avviser tradisjonelle standarder for sivilisasjon og prøver i stedet å skildre ideen deres om menneskets natur i sin reneste form, ofte gjennom å hente inspirasjon fra førindustriell folkekunst og barnlige skriblerier.

Rayonisme

Rayonisme er en malestil som ble utviklet på slutten av 1800-tallet, og en av de viktigste stilene i russisk kunst. Det har blitt ansett for å være en bro mellom impresjonisme og kubisme, men det inntar en uavhengig posisjon ...

Rayonisme er et begrep laget av kunstkritiker og journalist Vladimir Stasov i 1891 for å beskrive malerier av slike kunstnere som Konstantin Korovin, Arkhip Kuindzhi, Mikhail Larionov, Vasily Polenov og andre. De malte det de så – sensasjonene deres – på lerretet.

Realisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (32)

Realismekunst er en kunstgenre som streber etter å vise ting slik de virkelig er. Den fanger hverdagen og legger vekt på detaljer.

Realisme-kunstbevegelsen startet på 1800-tallet, da kunstnere som Gustave Courbet og Édouard Manet presset mot grensene for tradisjonelt akademisk maleri. De ønsket å skildre mennesker i deres liv og omgivelser uten å idealisere dem.

Den fokuserte ofte på de lavere klassene, spesielt de som var engasjert i tungt manuelt arbeid.

Renessanse

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (33)

Ordet renessanse betyr "gjenfødelse" på italiensk.

Renessansekunstbevegelsen ble opprettet under den europeiske kulturelle vekkelsesperioden som startet på 1300-tallet og varte til 1600-tallet.

Renessansekunst er en kulturell bevegelse som startet i Firenze, Italia.

Renessansens kunstneriske bevegelse dukket opp fra middelalderen. Det var preget av en tilbakevending til klassiske stiler innen kunst og arkitektur, studiet av naturvitenskap og uttrykk for tanker gjennom humanistisk filosofi.

Kunstnere under renessansetiden var noen av de første som brukte realistiske representasjoner i malerier. De begynte å bruke perspektiv som førte til mer tredimensjonale representasjoner av objekter på lerret.

Perioden ble så navngitt av kunsthistorikere fordi den fulgte middelalderen og fordi den markerte en "gjenfødelse" av klassiske former og ideer.

Renessansemalerier skildret ikke ofte bibelske historier, men brukte allegoriske symboler for å formidle budskap om livet. Emner inkluderte scener fra gresk mytologi så vel som kristne temaer som ofringen av Isaac (se Poussins "Abrahams død") eller Jesu mirakler. Kunstnere i renessansemalerier var også dyktige til å male realistiske teksturer, som stoffer og frukt.

Renessansen i Europa var preget av en fornyet interesse for klassisk litteratur, en økt bevissthet om humanistisk filosofi og vitenskap, og en gjenoppdagelse av gammel gresk og romersk kunnskap. Kunstnere i løpet av denne tidsperioden ble påvirket av disse nye ideene og brukte dem til å lage nye former for maleri som perspektiv eller tredimensjonalt rom.

Mer enn noen annen epoke var renessansen en tid med intellektuell og kunstnerisk gjæring. Ved å løsrive seg fra middelalderens begrensninger og konvensjoner, eksperimenterte kunstnere med nye teknikker og ideer, noe som ga opphav til en storslått utstrømning av kunstneriske prestasjoner.

Renessansen var en tid da intellektuell undersøkelse var på topp. Nye ideer innen vitenskap og filosofi ble diskutert samt nye innovasjoner innen kunst, arkitektur og litteratur. Alle disse nyvinningene førte til en utstrømning av storslått kunstnerisk prestasjon.

Rokokko

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (34)

Rokokkostunst er en europeisk kunstbevegelse som er preget av letthet, elegante kurver, ornamentikk og asymmetri.

Begrepet rokokko kommer fra det franske ordet rocaille, som betyr 'bergkrystall'. Rokokkostunst har en særegen stil og var populær i Europa på 1700-tallet. Stilen var inspirert av lettere stykker av barokkkunst og arkitektur, som ble påvirket av gammel romersk arkitektur så vel som renessansekunstnere som Raphael.

Maleriene skildret ofte scener som var fulle av bevegelse med mennesker kledd i forseggjorte klær eller dramatiske scener med intense følelser. Maleriene inneholdt også asymmetriske komposisjoner med gjenstander som så ut til å være malplasserte eller i en slags spenning med hverandre.

Rokokkobevegelsen var sterkt påvirket av barokken og renessansen. Kunstnere inkorporerte disse påvirkningene i sine malerier og skulpturer.

Rokokkostunst er født som en reaksjon på barokken. Rococo-artister legger mer vekt på eleganse og ynde, samtidig som de neglisjerer alvoret i fagene.

Den barokke kunstbevegelsen var basert på en utsmykket og overdreven stil som var populær på 1600-tallet. Rococo-kunstbevegelsen er basert på en intrikat, dekorativ stil som var populær på 1700-tallet.

Rokokkostilen ble utviklet i Frankrike av kunstnerne Jean-Antoine Watteau, François Boucher og andre.

Romantikk

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (35)

Romantikken var en litterær og kunstnerisk bevegelse som begynte på slutten av 1700-tallet. Den er preget av en avvisning av rasjonalisme og en opphøyelse av følelser, fantasi, frihet og organisk form.

Romantikken ble til som et svar på opplysningstidens tro på at fornuft var viktigere enn følelser for menneskelivet. Romantikerne fant at følelser var den resonnerende faktoren i livet og understreket personlig frihet snarere enn sosial konformitet.

Den romantiske bevegelsen hadde forskjellige faser, inkludert tidlig romantikk (perioden fra 1800-1830) hvor verker først og fremst var basert på fantasi; senromantikken (perioden fra 1830-1900) hvor sosiale reformer ble mer utbredt; og postromantikken (1900-1910) da bevegelsen stort sett døde ut med fremveksten avModerne kunstbevegelser.

Bevegelsen utviklet seg i Europa som en reaksjon på opplysningstidens ideer om fornuft, natur og fremskritt som den så på som kunstige begrensninger pålagt av samfunnet på menneskelig kreativitet. Det ble legemliggjort sterkest i kunsten gjennom malerier som Caspar David Friedrichs Wanderer Above the Sea of ​​Fog (1818) eller Victor Hugos Les Misérables (1862).

Stilleben

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (36)

Still Life-kunst er en type maleri som fanger skjønnheten til livløse gjenstander, som frukt, blomster eller husholdningsartikler.

Stilleben-kunsten har sine røtter i middelalderens Europa da kunstnere malte sine egne versjoner av naturen. På 1500-tallet var stillebensjangeren populær og malere begynte å male mer detaljorienterte stykker som viste forskjellige perspektiver og dybder.

For eksempel er Caravaggios "Basket with Fruit" en sammensetning av et arrangement av frukt i grønne kurver mot en mørk bakgrunn som bidrar til stemningen og skjønnheten til dette stykket.

Kunstnere brukte ofte mat som motiv fordi de var mer tallrike enn andre varer på den tiden. De tillot også bedre belysning slik at kunstnere kunne vise fargekontraster og detaljer som teksturer.

"Still life" er navnet på et maleri som ikke har noen levende ting i seg. Det er vanligvis bare gjenstander, blomster, mat eller døde dyr.

Begrepet "stilleben" kommer fra det franske ordet "étude sur la nature morte." Det betyr at maleriene er studier av hva som skjer når naturen dør.

Målet med denne typen maleri er å skape et inntrykk med dens gjenstander (mat, blomster, vin og andre varer) mens de viser dem slik de eksisterer i virkeligheten.

Gatekunst

Street Art er en form for kunst som skapes i offentlige rom, vanligvis utenfor og uten sanksjoner.

Gatekunstneren bringer tilbake det menneskelige elementet til det offentlige rom. De er ikke bare en tilfeldig person som har satt opp litt graffiti på en vegg; de er stemmen og meningen til et individ som ønsker å gjøre sin stemme hørt. Gatekunst handler om å ha et budskap som kan formidles til verden uten noen form for sensur.

Gatekunst kan ta mange former og har vokst til å omfatte mer enn bare maleri, ettersom det er kunstnere som har brukt en lang rekke medier som klistremerker, sjablonger, pasteller og hvetepasta.

Surrealisme

Typer av kunst - [Bevegelser og stiler] - Artst (37)

Surrealisme er en kunstbevegelse som dukket opp på 1900-tallet. Det er en malerstil der kunstneren prøver å representere verden ved å lage bilder som er umulige i virkeligheten.

Bevegelsen ble startet av Marcel Duchamp som ønsket å blande noe kjent med noe ukjent og gi det en ny mening.

Surrealismekunstnere ble påvirket av freudiansk psykologi, som omhandler det underbevisste sinnet.

Noen kjente surrealistiske malere er blant andre Salvador Dali, René Magritte og Max Ernst.

Det er mange forskjellige typer kunst som faller inn under surrealismens paraply. Denne typen kunst er vanligvis preget av sine drømmeaktige egenskaper, og den viser ofte ting på en forvrengt måte. Noen vanlige eksempler på surrealistiske kunstverk inkluderer malerier, tegninger og skulpturer.

En ting folk kanskje ikke vet om surrealisme, er at den også har bånd til litteratur også. En forfatter som var populær i bevegelsen var Andre Breton, som skrev en brosjyre kalt Surrealist Manifesto tilbake i 1924.

Suprematisme

Begrepet suprematisme refererer til en abstrakt malerstil som oppsto i Russland på begynnelsen av 1900-tallet.

Suprematisme er en trend innen kunst, som utviklet seg fra russisk futurisme og kubofuturisme. Den er basert på geometriske former og farger, hovedsakelig svart og hvitt eller rødt.

I sin rene form produserer den et bilde eller design uten noen form for realisme (representasjonskunst). I stedet bruker Suprematisme bare former og farger for å uttrykke en idé eller et konsept.

Den er basert på ideen om at de mest grunnleggende formene er nok til å lage et kunstverk, og at rene farger og enkle geometriske former er viktigere enn detaljerte linjer eller bakgrunnsfarger.

Suprematistbevegelsen ble startet av Kazimir Malevich i 1913 med hans første suprematistiske verk kalt Black Square. Malevichs idé var at en hvit firkant på svart bakgrunn representerte omtrent alt i livet; tid, rom, væren eller ingenting.

Symbolikk

Symbolisme er en kunstnerisk bevegelse innen vestlig maleri og poesi som var mest aktiv mellom 1880 og 1910. Symbolister var en reaksjon mot naturalisme og impresjonisme

Symbolisme er en kunstgenre som søker å uttrykke subjektiv mening i en objektiv form. Kunstnere representerer typisk gjenstander som menneskekroppen på symbolske måter, ofte ved å bruke veldig stiliserte eller overdrevne former, farger eller proporsjoner.

Symbolistiske verk er ofte preget av bruk av symboler med komplekse assosiasjoner til andre ideer eller bilder som tema.

Symbolisme Kunst kan finnes i forskjellige medier, inkludert malerier, tegninger, skulptur, fotografi og poesi.

En symbolist formidler vanligvis en idé ved å presentere den som et symbol som står for en annen idé eller en form for abstraksjon. Dette er en slags kunst som ikke representerer virkeligheten, men i stedet uttrykker de indre følelsene eller stemningene fra kunstnerens sinn.

Vortisisme

Vorticism var en modernistisk bevegelse innen kunst som blomstret fra 1914 til 1918. Vorticistene ønsket å skape en ny enhet av kunstene. De ønsket å gå utover de konvensjonelle distinksjonene fra fortid og nåtid.

Vorticism er en britisk kunstbevegelse med kort levetid, som dukket opp like før første verdenskrig og varte til ca 1918. Den er preget av en abstrakt komposisjonsstil som inkluderer kantete, lineære design med dynamiske asymmetriske komposisjoner, som ofte gjenspeiler en energisk eller voldelig intensitet .

Vorticism fokuserer på dynamikk i form (snarere enn farge) for å skildre sensasjon og ideer, som er det som skiller den fra futurisme.

Vorticists mente at maleri må være klart og enkelt fordi det representerer objekter; de tror at maleri har sin verdi bare hvis det fanger øyeblikket.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 07/16/2023

Views: 6066

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.